Son Yazılar

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi Komisyon’da kabul edildi

AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Ulusal Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komitesinde kabul edildi.

Teklifle spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve masrafları, bütçe ve harcama temelleri, misyon, yetki ve sorumlulukları, kontrolleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın biçim ve kaideleri ile bunlara ait başka konulara dair yordam ve temeller düzenleniyor.

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak maksadıyla gerçek yahut hukuksal en az 7 kişi tarafından kurulacak. Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli öbür dokümanlarla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaatta bulunulacak. Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüpleri, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Spor kulüplerinin bir spor kısmında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor kısmının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlı olacak. İlgili spor kolu tescilleri, spor federasyonları tarafından ayrıyeten bakanlığa bildirilecek. Tescilin yapılması, müracaat biçimi ve gerekli dokümanlara ait tarz ve asıllar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenecek. Ulusal Savunma Bakanlığı takım ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri hakkında kanunun bu hususu hariç öbür kararları uygulanmayacak.

Kulüp üyeliğini sona erdiren cezalar

Taammüden işlenen bir hatadan ötürü 1 yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar, fuhuş, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı husus kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı unsur satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak, şike yahut teşvik primi, kanuna ters olarak spor karşılaşmalarına dayalı bahis ve talih oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma yahut para nakline aracılık yahut kanunun spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama unsurlarıyla ilgili unsuruna muhalefet etme cürümlerinden mahkum olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı iştiraki ve iştiraklerindeki idare, kontrol, disiplin ve ihtiyari başka şura üyelikleri, haklarındaki mahkeme yahut ilgili konsey kararının katılaştığı tarihte tabiatıyla sona erecek. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde ceza mahkumiyetine ait kararlar uygulanmayacak.

Tahkim heyetleri, bakanlık disiplin heyetleri, spor federasyonlarının ceza yahut disiplin heyetleri ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu memleketler arası kuruluşlar tarafından son 5 yıl içinde bir seferde 1 yıl yahut toplam 2 yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı iştiraki ve iştiraklerindeki idare, kontrol, disiplin ve öteki heyet üyelikleri, haklarındaki konsey kararının katılaştığı tarihte zaten sona erecek.

Spor kulübüne üyelik

Teklifle bir spor kulübüne üyelik için özel şartlar aranmayacak ve kişinin fiil ehliyetine sahip olması kâfi görülecek. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılacak ve kulüp idare kurulunca 30 gün içinde karara bağlanacak. Sonuç, müracaat sahibine yazılı olarak bildirilecek. Başvurusu kabul edilen üye, bu hedefle tutulacak deftere kaydedilecek.

Üyelik için ilgili mevzuat yahut tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği zaten sona erecek. Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka muhalif biçimde sınırlayacak kararlara yer verilmeyecek. Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında fakat haklı sebeple reddedilebilecek.

Birleşme ve mal varlığının periyodu

Spor kulüpleri en az genel heyet üye tam sayısının dörtte üçünün katılacağı genel şura toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla tıpkı vilayette bulunan diğer bir spor kulübü ile birleşebilecek.

Birleşme; spor kulüpleri siciline tescil ile geçerlilik kazanacak ve devrolunan spor kulübünün tescil anındaki bütün etkin ve pasifi tabiatıyla devralan spor kulübüne geçecek. Bu birleşme ile devrolunan spor kulübünün üyeleri zaten devralan spor kulübünün üyesi olacak, devrolunan spor kulübü tasfiye edilmeksizin sona erecek ve spor kulüpleri sicilinden silinecek.

Devrolunan spor kulübüne ilişkin sportif tarihçe ve sportif muvaffakiyet devralan spor kulübüne geçmiş sayılacak. Devralan spor kulübü, lige iştirakte yahut tescil edilen isminde devrolunan spor kulübü izlenimini verecek rastgele bir değişiklik yapamayacak. Devrolunan spor kulübünün karşılaşmalara iştirak ismi yahut unvanı yine tescil edilemeyecek.

Spor kulüplerinin birleşmesi Gençlik ve Spor Bakanlığının müsaadesine tabi olacak.

Spor kulüplerinin sona ermesi, faaliyetinin yasaklanması ve tescilinin iptali

Spor kulüpleri, birinci genel şura toplantısının kanunda öngörülen müddette yapılmamış ve mecburî organların oluşturulmamış olması, tüzük yeterince idare konseyinin oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, olağan genel konsey toplantısının iki kere üst üste yapılamaması durumunda resen sona erecek.

Bu hallerden en az birinin gerçekleşmesi halinde bakanlık ve spor kulübünün rastgele bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilecek.

Genel konsey, her vakit spor kulübünün feshine karar verebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tescile ait kuralları kaybeden, organlarını kanuna alışılmamış olarak oluşturan ve yazılı ihtara karşın bu terslikleri 3 ay içinde gidermeyen, taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine müsaadesiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin, spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilecek. Bu hallerde, bakanlık yahut spor kulübünün rastgele bir üyesinin istemi üzerine mahkeme; spor kulübünün feshine karar verecek ve dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün tedbirleri alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, atlet yetiştirme, sporda alt yapının desteklenmesi ve spor karşılaşmalarında kullanılmak emeliyle mülkiyetindeki yahut tasarrufundaki taşınmazları spor anonim şirketlerine ve üst kuruluşlara 10 yıla kadar Devlet İhale Kanunu’nda öngörülen pazarlık yoluyla kiralayabilecek ya da 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edebilecek.

Kamu faydasına çalışan spor kulüpleri

Kamu faydasına çalışan spor kulüpleri Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak bakanın teklifi ve cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Bir spor kulübünün kamu faydasına çalışan spor kulübü sayılabilmesi için en az 2 yıldır faaliyette bulunması, faaliyette bulunduğu spor kısımlarına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine yahut uzun periyodik kiracılık ya da tahsis hakkına sahip bulunması, en az üçü olimpik, paralimpik yahut deaflimpik spor kısmı olmak üzere altı başka spor kısmında faaliyette bulunması, ihtisas spor kulübü biçiminde kurulanlarda ise olimpik spor kısımlarının dünya şampiyonalarına atletinin katılması yahut faaliyette bulunduğu her spor kısmında olimpik, paralimpik yahut deaflimpik oyunlarına sportmen göndermesi, faaliyet gösterdiği spor kısımlarından en az birinde bağlı olduğu spor federasyonu tarafından düzenlenen en üst seviyedeki spor faaliyetine katılması koşul olacak.

Kamu faydasına çalışan spor kulüpleri, kamu faydasına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak.

Spor kulüpleri yahut spor anonim şirketleri, kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, ortaklaşa kullanabilecekleri spor merkezi, saha ve tesisleri kurmak ve kullanmak maksadıyla vilayet hudutları içerisinde en az 15 spor kulübü yahut spor anonim şirketinin bir ortaya gelmesiyle federasyon, en az 15 federasyonun bir ortaya gelmesiyle de konfederasyon kurabilecek.

Üst kuruluşların üye sayısının öngörülen sayının altına düşmesi halinde, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için 6 ay müddet tanınacak. Bu mühlet içinde tamamlama süreci yapılamazsa, kuruluşların varlıkları resen sona erecek.

Spor kulüpleri için öngörülen dış kontrol Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı kelam konusu dış kontrolü bağımsız bir kontrol kuruluşuna da yaptırabilecek.

Spor anonim şirketi vasfının kazanılması

Teklifle, spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılıyor ve anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önü açılıyor. Türk Ticaret Kanunu’na nazaran kurulan ve hükmî kişilik kazanan anonim şirketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanacak.

Şirketlerin tescil başvurusu bakanlık tarafından 30 gün içinde karara bağlanacak. Bakanlık tarafından tescil edilen spor anonim şirketleri, tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Spor federasyonları, muhakkak liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmamak üzere minimum sermaye mecburiliği getirebilecek.

Bakanlık, tescile ait kaideleri kaybeden, organlarını bu kanuna karşıt olarak oluşturan ve bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara karşın bu terslikleri ihtar tarihinden itibaren 3 ay içinde gidermeyen, taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine müsaadesiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan, spor anonim şirketlerinin bakanlık nezdindeki tescillerini iptal edecek.

Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor kısmını ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorunda olacak. Taahhüt ettiği spor kolu faaliyetlerine müsaadesiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor kollarına ait tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından iptal edilecek.

Spor kulüpleri, makul bir spor kısmına ait faal ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek yahut devredebilecek.

Bir spor anonim şirketi ile bu biçimde malvarlığı ya da kontrat, paydaşlık, idare yahut gibisi bir ilişkisi olan spor kulübünün, ilgili spor anonim şirketinde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili unsuru manasında direkt ya da dolaylı hakimiyeti bulunması gerekecek. Bu formda direkt yahut dolaylı hakimiyeti bulunan spor kulübü lehine düzenlenecek imtiyazlar hariç olmak üzere spor anonim şirketlerinde; başka hisselere, makul bir küme oluşturan hisse sahiplerine, muhakkak hisse kümelerine ve azlığa Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen rastgele bir imtiyaz tesis edilemeyecek.

Bir spor kulübü ile temaslı olan spor anonim şirketlerinin hisselerinin nama yazılı olması zarurî olacak.

​​​​​​​Bir spor kulübü ile irtibatlı olan spor anonim şirketlerinde şirket karından kuruculara, idare heyeti üyelerine ve öbür kimselere rastgele bir menfaat sağlanamayacak.

Gerçek yahut hukuksal şahısların birebir ligde yer alan birden fazla spor kulübünde yahut spor anonim şirketinde direkt yahut dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacak.

Yazar : admin

Avatar of admin

Check Also

altinda buyume ve enflasyon destegi e1wgugBg

Altında büyüme ve enflasyon desteği

Altın, ekonomik büyüme ve yüksek enflasyona dair tasaların inançlı varlıklara olan talebi desteklemesiyle son beş hafta içinde birinci haftalık ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort